COVID-19 בישראל

מידע ותרשימים על התפשטות וירוס הקורונה בישראל
על פי עדכוני משרד הבריאות

הנתונים שלנו חופשיים לשימוש וזמינים כאן

מקרים מאומתים לפי תאריך


מצב החולים המאושפזים לפי תאריך


מספר נבדקים לפי תאריך


אחוז נבדקים חיוביים מסך הנבדקים


מקדם גדילה של הדבקות יומיות

קצב גדילה מנורמל למספר נבדקים יומי (אחוז החיוביים היום חלקי אחוז החיוביים ביום שלפניו). קצב גדילה של מעל 1 עשוי להעיד על גדילה אקספוננציאלית.


מקרים מאומתים לוגריתמי


התפלגות גילאי הנדבקים


התפלגות מצב הנדבקים


מקור הדבקה


אזור מגורים גאוגרפי של הנדבקים


מגדר הנדבקים